แนะนำชุดฝึกอบรมแบบบรรยาย โดยทีมงานวิศวกร SMK การนำไปใช้งานจริงในอุตสาหกกรรม ชุดฝึก WECON SMART FACTORY4.0 IIoT อุตสาหกรรม

Visitors: 122,715